Howa güýçleri 1 kölege 'Photon tozan malahit' tötänleýin aýakgaplaryň hili

Gysga düşündiriş:

Model belgisiCI0919-004

 Howa güýçleri 1 kölegesi 'Photon tozan malahiti'tekiz we ýykylan materiallary görkezýär.Fotonik materialdan peýdalanyň we ony ýaşyl we gök bilen tapawutlandyryň.Kauçuk tagta çydamly çekiş üpjün edýär.


  • Ölçegi:36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5
  • Üns beriň:Salam gadyrly müşderi, aýakgaplarymyzyň hemmesi zawodyň göni satuwy, ýokary hilli we arzan bahasy.Web sahypasynda bolmadyk önümler üçin suratlary hem sorap bilersiňiz.Whatapp ýa-da Facebook goşup, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
  • Önümiň jikme-jigi

    Haryt bellikleri

    TheHowa güýçleri 1 kölegesi 'ailelken signaly gök ýaşyl'köwüşde çal, ýaşyl, gök we ak öwüşginler bar.Tötänleýin aýakgaplar arzan bahaly kirpikler, palçyk goragçylary, topuk bellikleri we Swoosh logotipleri gatlakly görünmek üçin iki esse köpelýär.Aýakgap wakasyny yzarlamak Köpükli orta çyzykly çukur bilen jübütlenen amatly we adatdan daşary laýyklygy üpjün edýär.Iordaniýa aýakgap dükanlary Aýakgap asyl AF1-iň nusgawy görnüşine eýe bolýar we birneme ulaldylan orta dizaýn dizaýny gaty tanalýar we deňlik duýgusyny ýitirmeýär.Retro aýakgap markasy Theokarky gatly deri bilen örtülendir, oňat gurluşy bar we reňkli blok bölekleriniň ulanylmagy krossowka jübütleriniň modasyny ajaýyp görkezýär.Klassiki tälimçi aýakgaplary Hemme zat bilen deňeşdirilip bilner, haýsy eşik gabat gelse-de, gaty owadan we gündelik gezelenç üçin hem gowy saýlaw!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň