“Yeezy” slaýdlary “Oçer” jeans bilen tötänleýin aýakgap

Gysga düşündiriş:

Model belgisiGW1931

 “Yeezy” slaýdlaryminimalistik dizaýny, nusgawy we köp taraply.Güýçli eşik garşylygy, süýşmek aňsat däl, ýokary durnuklylyk we berk tutmak.Geýmek üçin gaty amatly tejribe berýär.


  • Ölçegi:36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  • Üns beriň:Salam gadyrly müşderi, aýakgaplarymyzyň hemmesi zawodyň göni satuwy, ýokary hilli we arzan bahasy.Web sahypasynda bolmadyk önümler üçin suratlary hem sorap bilersiňiz.Whatapp ýa-da Facebook goşup, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
  • Önümiň jikme-jigi

    Haryt bellikleri

    “Yeezy” slaýdlarykakada gelýär.EVA köpügi ýeňil çydamlylyk üçin ulanylýar we aýak astyndaky ýumşak ýokarky gatlak derrew rahatlygy üpjün edýär.Jeans bilen tötänleýin aýakgaplar Daşarky amatly amatlylyk we çekmek üçin strategiki çukur düzülişi bar.Tötänleýin aýakgap arzan Simönekeý dizaýn, moda we köp taraply, islän wagtyňyz ajaýyp köp taraplylygyňyzy görkezýär.Retro aýakgaplary, çekmek we çykarmak aňsat dizaýny satyn almak üçin.Lighteňil we dem alýan, rahatlygy we geýim duýgusyny üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň